Matematyka


Studia te umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.

IMG_5699

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 zostanie uruchomiona w lipcu br.

Harmonogram zjazdów pojawi się na przełomie września i października.

Cel studiów

Studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku Matematyka są studiami kwalifikacyjnymi co oznacza, że ich absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej, jeżeli posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz do nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej jeżeli posiada dyplom drugiego stopnia. W trakcie trwania studiów przygotowujemy do pracy w zawodzie nauczyciela matematyki na drodze pogłębiania  i poszerzania horyzontów matematycznych studentów realizując przedmioty kierunkowe, doskonalimy i kształtujemy umiejętności związane ze specyfiką dydaktyki przedmiotu, którą utrwalamy na praktycznych zajęciach w szkole.

Uczestnicy

Studia kierowane są do absolwentów kierunków, w ramach których realizowane były przedmioty matematyczne.

Po spełnieniu wymogów formalnych, na studia rekrutowani są kandydaci, którzy zrealizowali podczas pierwszych studiów co najmniej 90 godzin przedmiotów matematycznych.

Atuty

 • Studia podyplomowe realizowane są na wydziale kategorii A, co oznacza możliwość pracy z kadrą wysoko wyspecjalizowaną, posiadającą kontakty naukowe na całym świecie, nie tylko w zakresie matematyki i informatyki, ale także dydaktyki matematyki.
 • Studia realizowane są na wydziale, który jako jedyny w Polsce posiada kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki, oznacza to, że wydział posiada kadrę i narzędzia do realizacji zadań stawianych przed nauczycielami matematyki oraz informatyki.
 • Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, dydaktyków i pedagogów.
 • Na WMiI organizowanych jest wiele konkursów i wydarzeń dedykowanych uczniom i nauczycielom.

Czas i miejsce

Studia trwają 3 semestry, obejmują 405 godzin zajęć dydaktycznych.

Zjazdy odbywają się zawsze w soboty i w niedziele.

Wszystkie przedmioty, z wyjątkiem praktyki, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Czas trwania studiów – 3 semestry (405 godzin).

Program podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z Matematyki

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów.

Wymagana wiedza

Od uczestników oczekuje się:

 • udokumentowania zaliczenia 90 godzin przedmiotów matematycznych
 • udokumentowania zaliczenia przygotowania pedagogicznego

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
 • poświadczenie suplementem lub indeksem zaliczenia 90 godzin przedmiotów matematycznych

Zgłoszenia

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok akademicki 2019/2020

Forma składania zgłoszeń:

 • osobiście w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
 • pocztą na adres:
  Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
  61-614 Poznań
 • mailowo na adres: podyplomowe@wmi.amu.edu.pl

Regulaminy

Opłata za kwalifikacyjne studia podyplomowe z Matematyki wynosi 1700zł za semestr.

Student sam decyduje o sposobie uiszczenia opłaty. Ma do wyboru:

 • wpłatę jednorazową (wpłacenie całej kwoty od razu)
 • system ratalny (rozbicie kwoty na 4 raty)

Informacje o numerze konta, na które należy dokonać wpłaty można znaleźć logując się na USOSweb, w zakłdace „Dla Studentów” pod linkiem „Płatności”.

Informacje dla słuchacza Studiów Podyplomowych Matematyka odbywającego praktykę z matematyki

 

Praktyka  ciągła z matematyki na Studiach podyplomowych odbywa się w pełni poza terenem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Praktyka ciągła z matematyki 1 realizowana jest w szkole podstawowej w wymiarze 30 godzin.

Praktyka ciągła z matematyki 2 odpowiednio w szkole ponadpodstawowej, także w wymiarze 30 godzin.

Placówki samodzielnie wybierają słuchacze.  Przedmiot obejmuje obserwację lekcji matematyki oraz samodzielne prowadzenie lekcji.

Ma na celu doskonalenie pedagogiczno-psychologicznych umiejętności nabytych podczas wcześniej odbytych studiów a także kształtowanie i doskonalenie  metodycznych i merytorycznych aspektów prowadzenia lekcji matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Liczbę godzin do przeprowadzenia oraz pozostałe zadania szczegółowe do wykonania określa i przekazuje słuchaczowi jego opiekun praktyk, który zostaje mu przydzielony przez kierownika studiów na początku semestru, w którym odbyć ma się praktyka.

Każda z praktyk  ma umożliwić słuchaczom:

 • Zapoznanie się z podstawą programową, programem nauczania, podręcznikami
  i innymi pomocami w pracowni matematycznej.
 • Zapoznanie się z systemem oceniania przyjętym w danej szkole.
 • Zapoznanie się z różnymi aspektami obserwacji lekcji matematyki.
 • Zapoznanie się z pojęciami matematyki szkolnej, przygotowanie się do przedstawienia tych pojęć różnymi, możliwymi na danym etapie edukacji, sposobami ich opracowywania.
 • Zapoznanie się z różnymi sposobami określania celów lekcji, typologią metod nauczania, klasyfikacją środków dydaktycznych.
 • Utrwalanie umiejętności związanych ze sterowania zapisem na tablicy i w zeszycie uczniowskim na lekcji matematyki.
 • Przygotowanie się do oceny lekcji oraz analizy hospitowanej lekcji według zadanego aspektu.
 • Utrwalenie umiejętności opracowania lekcji na zadany temat i przygotowania jej scenariusza.
 • Kształtowanie umiejętności związanych z przygotowaniem się do samodzielnego prowadzenia lekcji.
 • Kształtowanie umiejętności związanych z ewaluacją lekcji samodzielnie prowadzonych.

Ocenianie

Ocena z przedmiotu wystawiona zostaje w oparciu o ocenę zaproponowaną przez szkolnego opiekuna praktyk  wystawioną w dzienniku praktyk, a także przez ocenę wykonania wszystkich  zadań zleconych przez opiekuna praktyk z wydziału. Ostateczna ocena z praktyki zostanie wystawiona przez opiekuna uczelni.

Procedura przystąpienia do praktyk:

 1. Przydzielenie opiekuna praktyk z ramienia WMiI UAM.
 2. Ustalenie z opiekunem przebiegu oraz warunków realizacji oraz zaliczenia praktyk.
 3. Pobranie z Dziekanatu (pokój nr 3) dokumentów niezbędnych do uruchomienia realizacji przedmiotu: skierowanie na praktykę, formularz zgody, umowa, dziennik praktyk.

Wszystkie dokumenty należy osobiście dostarczyć do:

Pani Renaty Myl, pokój nr 3

Email: jonatan@amu.edu.pl

Tel. 61 829-5306

w terminach wyznaczonych przez pracownika Dziekanatu lub opiekuna praktyk!

Czy przesłanie dokumentów mailem jest wystarczające?

Przesłanie dokumentów mailem jest wystarczające na potrzeby rekrutacji, jednak po przyjęciu na studia należy zgłosić się w Dziekanacie z oryginałami wyżej wspomnianych dokumentów w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Nie ma odgórnie ustalonej daty wyników rekrutacji. Decyzje o przyjęciu na studia są wysyłane dopiero kiedy zbierze się grupa pozwalająca na otworzenie kierunku.

Czy jest możliwość przepisania przedmiotów?

Tak. Należy złożyć w Dziekanacie (pokój nr 1) podanie do Dziekana zawierające pisemną zgodę prowadzącego na przepisanie oceny oraz kopię dokumentu potwierdzającego zaliczenie danego przedmiotu. Ostateczną decyzję w sprawie przepisania oceny podejmuje Dziekan.

Czy studia kończą się obroną pracy dyplomowej?

Nie. Na końcową ocenę ze studiów składają się wcześniej uzyskane oceny z egzaminów.

zdjecie-edyta

dr Edyta Juskowiak

Kierownik Studiów

e-mail: edyta@amu.edu.pl

tel. 61 829-5457


Dziekanat:

Maria Gajda

e-mail: maria.gajda@amu.edu.pl

tel. 61 829-5301